W związku tym, że właśnie teraz w PKP Polskich Liniach Kolejowych odbywa się konstrukcja nowego tzw. rocznego rozkładu jazdy, który wejdzie w życie 10 grudnia 2017 roku, postanowiliśmy przypomnieć się organizatorowi siatki dalekobieżnych połączeń kolejowych poniższym zapytaniem. Pytamy czy do odpowiednich organów spółki PKP PLK S.A. wpłynął wniosek o przygotowanie rozkładu jazdy także dla odcinka Zamość Wschód. – Hrubieszów Miasto w ramach prac na przyszłorocznym rozkładem jazdy. Wiemy z poprzednich pism, że PKP Intercity S.A. wyraziło chęć obsługi tego odcinka. Przyjęło się, że zwykle niezależnie od finalnych uzgodnień wysokości dofinansowania, wnioski o trasy w rozkładzie jazdy składa się z przysłowiową „górką”. Zatem rozkład pod Hrubieszów powinien zostać przygotowany, chociażby w oparciu o tzw. trasę wzorcową czyli przedstawiane przez PKP PLK wyliczenie czasu przejazdu poszczególnych odcinków. Tekst zapytania zamieszczamy poniżej. Wysłano je 8 maja 2017, przesyłka otrzymała numer 00259007731483835593.

Szanowny Panie Ministrze,

W związku z zakończeniem etapu składania wniosków o konstrukcje rozkładów jazdy dla handlowych pociągów pasażerskich w ramach rocznego rozkładu jazdy edycji 2017-2018, który upłynął 10 kwietnia 2017 roku oraz trwającym do 7 lipca 2017 roku etapem konstrukcji rozkładów jazdy przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pragniemy jako inicjatywa „Pociągiem do Hrubieszowa” zwrócić się z gorącą prośbą o odpowiedź na następujące pytanie.

Czy na obecnym etapie prac nad stworzeniem rocznego rozkładu jazdy edycji 2017-2018, do spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. złożony został wniosek o stworzenie rozkładu jazdy pociągu międzywojewódzkiego na odcinku Zamość Wschód – Hrubieszów Miasto? Przedmiotem powyższego pytania jest samo potwierdzenie zamiaru obsługi wyżej wymienionego odcinka linii kolejowej przez połączenie służby publicznej, bez konieczności udostępnienia informacji o szczegółach rozkładu jazdy mogących stanowić tajemnicę handlową przewoźnika. Pytanie motywujemy ponadto informacją zawartą w piśmie DTK.VI.051.23.2017.JW.1 z 24 lutego 2017 roku, w którym zostaliśmy poinformowani, iż z propozycją wydłużenia do stacji Hrubieszów Miasto pociągu IC „Matejko” w ramach rocznego rozkładu jazdy pociągów edycji 2017-2018 wystąpiła do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa spółka PKP Intercity S.A. będąca wykonawcą międzywojewódzkich pasażerskich połączeń kolejowych służby publicznej. Propozycja ta zgonie z przekazanymi informacjami na tamtym etapie pozostała nierozstrzygnięta i jej wdrożenie uzależnione zostało od limitu środków finansowych w dotacji budżetowej.

Biorąc pod uwagę zapisy Regulaminu przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rozkładu jazdy pociągów 2017/2018 opracowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., które umożliwiają wycofywanie wniosków o przydział tras niemal w każdej chwili, przy jednoczesnym naliczeniu kosztów w przypadku złożenia nowych wniosków o konstrukcję rozkładu jazdy poza wyznaczonymi w regulaminie terminami, złożenie wniosku o rozkład jazdy dla odcinka Zamość Wschód – Hrubieszów w wyznaczonym przez PKP PLK S.A. terminie byłoby potwierdzeniem dobrej woli Organizatora i Wykonawcy międzywojewódzkich pasażerskich połączeń kolejowych służby publicznej zmierzającej do wypełnienia zapisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa stanowiącego tzw. plan transportowy szczebla krajowego.

Wyrażamy również głęboką nadzieję, że wobec dobrych wyników finansowych spółki PKP Intercity S.A. za rok ubiegły (47 mln zł zysku) oraz przedstawionych w piśmie z 14 marca 2017 roku argumentów i szacunków wzrostu kosztów z tytuły wydłużenia do Hrubieszowa relacji pociągu IC „Matejko”, nasze starania znajdą zrozumienie w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa zwłaszcza wobec niepewnej przyszłości spółki PKS Hrubieszów Sp. z o.o. będącej wykonawcą dalekobieżnych kursów autobusowych relacji Wrocław – Hrubieszów i Katowice – Hrubieszów.

Z wyrazami najgłębszego szacunku,

Zespół prowadzący „Pociągiem do Hrubieszowa” –  PdHr.pl,

Facebook.com/PociagiemDoHrubieszowa